Wzór wezwania do prawidłowego wykonania robót budowlanych pod rygorem odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania zastępczego

wzór wezwania

wzór wezwania

Chcielibyśmy się podzielić z czytelnikami naszego portalu www.bezproblemow.pl stworzonym przez adwokata wzoru wezwania do prawidłowego wykonania robót budowlanych i prac remontowych pod rygorem odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania zastępczego. Skorzystanie z tego wzoru pozwoli w sposób skuteczny dochodzenie od firmy budowlanej kosztów poniesionych na poprawienie nieprawidłowo wykonanych robót lub ich dokończenie.


[miejscowość i data]

[oznaczenie wykonawcy robót budowlanych: nazwa, adres]

WEZWANIE
do prawidłowego wykonania robót budowlanych/prac remontowych

Na podstawie art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 658 k.c. wzywam do prawidłowego wykonania  robót budowlanych/prac remontowych w obiekcie położonym w [oznaczenie obiektu budowlanego] wykonywanego zgodnie z umową [oznaczenie umowy].

Na dzień dzisiejszy stwierdzone nieprawidłowości przejawiają się w:

  1. [oznaczenie nieprawidłowości: np. brak zachowania płaszczyzn zabudowy GK]
  2. [oznaczenie nieprawidłowości: np. przekroczenie terminy umownego  wykonania remontu]
  3. [oznaczenie nieprawidłowości: np. wykonanie instalacji elektrycznej niezgodnie ze sztuką budowlaną]
  4. [oznaczenie nieprawidłowości: np. niegospodarność materiałowa]

Wyznaczam termin na prawidłowe wykonanie robót budowlanych/prac remontowych zgodnie z umową do dnia [termin końcowy]. Informuję, że w tym dniu o godzinie [oznaczenie godziny] w ww. obiekcie się odbiór wykonanych prac celem weryfikacji usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

W przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania dokonane zostanie odstąpienie od umowy lub powierzenie poprawienia lub dalszego wykonania prac innemu podmiotowi na Państwa koszt i niebezpieczeństwo, zgodnie z art. 636 § 1 k.c.

[podpis zlecającego prace]


Wezwanie zgodnie z przedstawionym wzorem należy wypełnić, podpisać i doręczyć wykonawcy robót budowlanych w sposób potwierdzający, że wykonawca miał możliwość zapoznania się z tym pismem. W razie wątpliwości należy zastosować kilka metod: wysłać pismo pocztą za potwierdzeniem nadania, przesłać e-mailem oraz wysłać SMS, że zostało wysłane pismo wzywające do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

Jeśli chcesz pobrać powyższy wzór w wersji edytowalnej, kliknij tutaj.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.