Wzór umowy na wykonanie remontu. Zleć prace remontowe BezProblemu.

Udostępniamy Ci przygotowany przez adwokata Krzysztofa Lamparskiego z kancelarii Czyżewski Nowojski Ostaszewski z Poznania wzór umowy o wykonanie prac remontowych, który pozwoli w bezpieczny sposób zlecić wykonanie remontu firmie remontowej. Możesz z niego korzystać w dowolny sposób i całkowicie bezpłatnie.

Wzór ten zawiera zgodne z prawem i uczciwe postanowienia, które jednak chronią osobę zlecającą wykonanie prac remontowych. Dzięki niemu, na wypadek gdy firma budowlana nie będzie przestrzegała umowy będziesz miał możliwość odpowiednio zareagować. Umowa ta chroni na wypadek niedotrzymania terminu wykonania prac, niespodziewanego zejścia z budowy przez firmę remontową, czy nieprawidłowo wykonanych prac remontowych.

Wzór umowy na wykonanie remontu

Dziesięć powodów, dla których warto korzystać ze wzoru umowy z firmą remontową

Dlaczego ta umowa jest bezpieczna dla zlecającego prace remontowe? Oto dziesięć powodów, dla których warto zawrzeć umowę w proponowanym przez poznańską kancelarię prowadzącą portal BezProblemów.pl kształcie:

  1. Umowa jest krótka (na tyle na ile może być), precyzyjna i nie powinna budzić wątpliwości co do rozumienia jej zapisów. Dzięki temu będzie powodowała, że Strony nie będą wchodziły w spór co do sposobu jej rozumienia.
  2. Umowa stwarza możliwość komunikowania się stronom umowy w formie SMS, e-mail oraz przez komunikatory. Słowem – w formie, która pozostawia ślad po uzgodnieniach i który jest najczęściej stosowany. Dzięki temu unikamy niepotrzebnych formalności, ale też niedomówień i ewentualnego tłumaczenia, że przecież Strony umówiły się na coś ustnie. Pamiętaj jednak, że wymóg ten dotyczy dwóch stron!
  3. Umowa określa, że wszelkie pieniądze wpłacone przed zawarciem umowy mają charakter zadatku. Oznacza to, że jeśli dokonasz takie rezerwacyjnej wpłaty, to gdy Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym terminie do wykonania umówionych prac, będziesz miał prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty dwukrotności wpłaconych pieniędzy. To Twoje zabezpieczenie.
  4. Umowa wprowadza wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca nie  będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, np. w związku z niespodziewanymi trudnościami.
  5. Umowa pozwala naliczyć kary umowne w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umówionych prac zasadniczych lub prac poprawkowych, a także jeśli któraś ze stron odstąpi od umowy z winy tej drugiej. To może być wykorzystane także przeciwko Tobie, jednak zakładam że Ty chcesz uczciwe wykonać swoje obowiązki. Dodatkowo zapis o możliwości dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej kary umowne pozwoli Ci dochodzenia takiego odszkodowania, jeśli Twoja szkoda będzie większa niż kary umowne.
  6. Umowa określa precyzyjnie i jasno procedurę odbioru prac remontowych oraz wykonania poprawek, także na wypadek gdy Wykonawca się nie stawi bo np. porzuci zleconą robotę. Dzięki temu będzie jasne w jaki sposób należy potwierdzić stopień wykonania prac. Ponadto będzie Tobie łatwiej dochodzić swoich praw w związku z nieprawidłowym wykonaniem prac remontowych.
  7. Umowa określa kiedy strony mogą wypowiedzieć umowę. Żadna ze stron nie będzie tym zaskoczono, bo wymaga to wcześniejszego poinformowania drugiej strony o takim zamiarze. Dzięki temu unikniecie nieporozumień. Jednocześnie zachowujesz wszelkie prawa, które wynikają z przepisów kodeksu cywilnego – także te, które dotyczą odstąpienia od umowy o dzieło.
  8. Umowa pozwala zlecić tzw. wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeśli zajdą podstawy do wypowiedzenia umowy. Dzięki temu Wykonawca będzie miał motywację do prawidłowego wykonania Umowy, inaczej może spodziewać się dużej faktury na swoje konto.
  9. Umowa reguluje sprawy, które są ważne, a rzadko kiedy poruszane w umowie: wymóg wydania przez wykonawcę dokumentacji związanej z wykonaniem remontu, rozliczenie się z materiałów, prawo do dochodzenia zwrotu kosztów pomocy prawnej i opinii rzeczoznawcy, jeśli jest to wymagane w sporze z Wykonawcą.
  10. Umowa określa, że wszelkie spory sądowe będą prowadzone przez sąd właściwy z uwagi na położenie miejsca, gdzie wykonywane są prace remontowe. Dzięki temu unikniesz wymogu pozywania swojego przeciwnika w miejscu jego zamieszkania.

Czy zaproponowany wzór umowy z firmą remontową jest idealny? Na pewno nie, jednak z całą pewnością dzięki jej zapisom będziesz miał dużo pewniejszą i bezpieczniejszą pozycję, jeśli dojdzie do konieczności prowadzenia sporu z Wykonawcą – także na etapie sądowym. Zachęcamy zatem do mądrego korzystania z niego i edytowania pod swoje potrzeby.

Wzór umowy na wykonanie remontu

W jaki sposób wypełnić umowę o prace remontowe?

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z przygotowanego wzoru z firmą remontową musisz go właściwie wypełnić, aby zapewnić sobie jego skuteczność. Wszelkie pola, które powinny być wypełnione oznaczyliśmy szarym kolorem. Najlepiej edytuj tę umowę w komputerze, a jeśli nie jest to możliwe – wypunktuj te pozycje i uzupełnij na miejscu z Wykonawcą.

Po pierwsze wypełnij dane o sobie, jako zlecającym oraz firmie remontowej, jako wykonawcy. Warto w tych danych podać adres e-mail oraz numer telefonu, co znacznie ułatwi sprawę kontaktu w sprawach dotyczących umowy. Ponadto pamiętaj, żeby sprawdzić czy dane Wykonawcy zgadzają się z danymi osobami, która podpisuje umowę. Jeśli tak nie będzie, Twoja umowa nic nie będzie znaczyła. W razie potrzeby wymagaj pełnomocnictwa od osoby, która podaje się za reprezentanta firmy remontowej.

Po drugie postaraj się w miarę szczegółowo określić co wchodzi w zakres prac. To będzie podstawą do badania, czy umowa została wykonana czy też nie. Jeśli dysponujesz projektami, możesz się do nich odwołać, np. pisząc że płytki mają zostać położone zgodnie z projektem.

Po trzecie, wpisz dokładnie ile musisz zapłacić Wykonawcy oraz kiedy. Płatności można uzależnić w tym wypadku od stopnia wykonania prac, wskazując np. że druga rata będzie płatna po wykonaniu gładzi w mieszkaniu, druga po malowaniu, a trzecia po położeniu paneli podłogowych.

Po czwarte, określ termin wykonania umowy. To jedna z podstawowych informacji w umowie.

Po piąte, określ kto odpowiada za organizację materiałów budowalnych. Możesz to być Ty, lub też Wykonawca.

Możesz zmieniać też inne elementy, jak wysokość kar umownych. Jeśli zaś potrzebujesz umowy dostosowanej do swoich potrzeb, skontaktuj się z nami. Z chęcią pomożemy.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wzorowi umowy o wykonanie prac remontowych przebiegnie on BezProblemów!

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.