Zlecenie prac remontowych innej firmie budowlanej w ramach wykonania zastępczego. Jak skutecznie domagać się zwrotu pieniędzy za prace poprawkowe.

zlecenie prac remontowych

Zdarza się tak, że podczas wykonywania remontu powstają problemy z firmą remontową. Wykonuje ona prace w sposób nieterminowy lub też po prostu niezgodnie ze sztuką budowlaną czy nieestetycznie. W takiej sytuacji kusi rozwiązanie polegające na zerwaniu umowy z wykonawcą, zaproszenie innej firmy, a następnie obciążenie kosztami dokończenia remontu lub wykonania poprawek pierwszego wykonawcę remontu. Takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami prawa, jednak trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej procedury, zgodnej z przepisami prawa.

zlecenie prac remontowych

Po pierwsze: pamiętaj o dowodach

Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, że ekipa remontowa nieprawidłowo albo w sposób sprzeczny z umową realizuje roboty budowlane po pierwsze musisz pamiętać, że jeśli chcesz zachować możliwość szukania sprawiedliwości w sądzie, powinieneś zbierać dowody. Często bowiem o ile merytorycznie sprawa wydaje się być oczywista, to dowodowo mocno się komplikuje z uwagi na nienaprawialne zaniedbania na etapie przedsądowym.

Wymagana jest w tym zakresie duża staranność bo reguły postępowania cywilnego wymagają udowodnienia tych okoliczności, które są istotne z punktu widzenia przedstawionego roszczenia. To jakie dowody będą konieczne wymaga od okoliczności indywidualnej sprawy.

Na pewno warto zadbać, żeby umowa lub chociaż jej najważniejsze postanowienia zostały w pewien sposób spisane, najlepiej w formie dokumentu podpisanego przez wykonawcę. Umowa taka powinna zawierać co najmniej zakres prac, termin ich wykonania oraz wynagrodzenie, na które się umówiliście z wykonawcą prac remontowych.

Wszelkie oświadczenia (wezwanie do wykonania prac) do wykonawcy prac remontowych powinny mieć dla celów dowodowych co najmniej formę dokumentową: pisemnej umowy, wymiany korespondencji e-mail czy też SMS. Należy unikać załatwiania spraw na telefon, a jeśli już dojdzie do takiej sytuacji – warto po rozmowie wysłać e-mail lub SMS z potwierdzeniem ustaleń. Ponadto ważne jest udowodnienie nieprawidłowości wykonanych prac. W tym zakresie najczęściej przydatne są zdjęcia, filmy, protokoły odbioru, ekspertyzy prywatne.

zlecenie prac remontowych

Po drugie: wezwij wykonawcę prac remontowych do prawidłowego wykonania umowy

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeśli wykonawca robót budowlanych postępuje w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, osoba zlecająca wykonanie prac ma prawo wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

Oświadczenie takie powinni być sporządzone w formie pisemnej dla celów dowodowych. Powinno ono także zawierać zarzuty kierowane do firmy remontowej. Musi ono także zawierać określenie terminu, jaki zostaje wyznaczony wykonawcy prac remontowych na poprawienie lub dokończenie prac. Termin ten musi zostać wyznaczony niezależnie od tego, czy wykonawca zgodnie z umową jest w terminie czy już go przekroczył. Ponadto termin ten powinien być odpowiedni – czyli co najmniej taki, który pozwala na wykonanie prac objętych tym wezwaniem.

W końcu pismo takie powinno zawierać ostrzeżenie, że  po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będziesz miał prawo od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

zlecenie prac remontowych

Po trzecie: daj wykonawcy prac remontowych szansę na dokończenie prac lub wykonanie prac poprawkowych

Jeśli już wyznaczony został termin na prawidłowe wykonanie umowy na roboty budowlane, powinieneś umożliwić firmie budowlanej dokończyć roboty lub wykonać poprawki. Często będzie tak, że nie będą oni tym zainteresowani, jednak jeśli zdarzy się inaczej nie możesz odmówić tej firmie wstępu na budowę. Nie możesz też w tym terminie zlecić prac poprawkowych innej osobie.

zlecenie prac remontowych

Po czwarte: nie przedrażaj prac poprawkowych lub kosztów dokończenia robót

Jeśli wyznaczony termin upłynie bezskutecznie zlecający roboty budowlane nabywa prawo do powierzenie osobie trzeciej poprawienia lub wykonania prac na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Dobrą praktyką jest wówczas poinformowanie wykonawcy o tym, że zlecający zdecydował się na skorzystanie z tego prawa.

Oznacza to, że wykonawca prac remontowych będzie ponosił odpowiedzialność za działania nowej firmy tak jak za własne działania. Dotychczasowy wykonawca nie powinien być jednak obciążany obowiązkiem poniesienia wszelkich kosztów wykonania zastępczego, włączając te, które nie były uzasadnione zakresem robót naprawczych. Zakres jego odpowiedzialności wyznaczają zatem uzasadnione koszty, które ostatecznie będzie oceniał sąd.

zlecenie prac remontowych

Po piąte: wezwij wykonawcę prac remontowych do zapłaty kosztów wykonania zastępczego

Po zakończeniu prac przez nowego wykonawcę – oby z pozytywnym skutkiem – pozostaje wezwać do zapłaty pierwszą ekipę remontową. W wezwaniu takim  powinno znaleźć się  zestawienie poniesionych kosztów, które były konieczne w kontekście usunięcia nieprawidłowości. 

zlecenie prac remontowych

Po szóste: jeśli nie uda się sprawy zakończyć polubownie nie bój się iść do sądu

Jeśli dopełniłeś powyższych formalności, a wykonawca prac remontowych nie wykazuje chęci polubownego zakończenia sprawy, pozostaje szukanie sprawiedliwości w sądzie. Proces sądowy kosztuje, jednak często to jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy. Stosując się do powyższych zaleceń znacznie zwiększasz swoje szanse na wygraną w sądzie Przed skierowaniem sprawy do sądu warto mimo wszystko skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy ocenią szanse powodzenia oraz pomogą poprowadzić postępowanie sądowe, które zawiera wiele pułapek dla osób nieobeznanych w przepisach prawa.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.