Zakup nieruchomości, a umowy najmu

zakup nieruchomości

Żeby uniknąć problemów przy nabywaniu mieszkania warto poważnie zainteresować się jej aktualnym stanem prawnym. Nieruchomość może być bowiem obciążona na wiele sposobów – ustanowioną hipoteką, obciążona ograniczonym prawem rzeczowym lub umową zezwalającą innym osobom na korzystanie z tej nieruchomości. Taką umową najczęściej będzie umowa najmu. Co zrobić, gdy nabyliśmy nieruchomość z lokatorami – świadomie lub też nie?

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Sprzedaż nieruchomości nie powoduje, że umowa najmu zawarta przez poprzedniego właściciela wygasa – wręcz przeciwnie. Nowy właściciel wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki wynajmującego  i to niezależnie od tego,  czy wiedział w chwili nabywania rzeczy o istnieniu stosunku najmu, czy też nie.

zakup nieruchomości

Umowa najmu w formie pisemnej – w teorii prosto

W przypadku umowy najmu zawartej w formie zwykłej pisemnej, nabywca może wypowiedzieć najem w terminie ustawowym, choćby umowa była zawarta na czas oznaczony lub przewidywała dłuższy termin wypowiedzenia. Długość ustawowych terminów wypowiedzenia jest zależna od terminu płatności czynszu. W najczęstszym wypadku, gdy czynsz jest płatny miesięcznie termin wypowiedzenia będzie wynosił miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Zasada ta podlega ograniczeniom w przypadku lokali mieszkalnych. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, nabywca może wypowiedzieć umowę najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, ale wyłącznie gdy umowa została zawarta na czas nieoznaczony. W przypadku umów terminowych najemca może natomiast skorzystać wyłącznie z postanowień umownych.

W większości przypadków będzie to jednak wyłącznie teoria. W przypadku gdy do umowy znajdą zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i zmienia Kodeksu Cywilnego trzeba uwzględniać zawarte w niej regulacje chroniące lokatorów, które najemcom gwarantują naprawdę dużą ochronę – także przed wypowiedzeniem umowy. Ustawa o ochronie praw lokatorów (…) znajdzie zastosowanie w przypadku lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, których najemcami są osoby fizyczne. Przypadek ten będzie zatem naprawdę powszechny

zakup nieruchomości

Inne formy zawarcia umowy najmu – dalsze utrudnienia

Uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, gdy umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana. Data pewna oznacza datę, która została potwierdzona urzędowo – przez notariusza lub innego urzędnika państwowego.

Uprawnienie to nie przysługuje też, gdy przedmiotem najmu jest nieruchomość, a najem został ujawniony w księdze wieczystej przed zbyciem. Dzięki takiemu wpisowi umowa najmu zyskuje rozszerzoną skuteczność względem osób trzecich, a więc także nabywcy. Ponadto, najem ujawniony w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed najmem nieujawnionymi w księdze.

zakup nieruchomości

Wypowiedzenie umowy to nie koniec drogi…

Należy także pamiętać, że gdy już nawet uda się w sposób zgodny z przepisami wypowiedzieć umowę najmu przez nowego właściciela, to nie musi to wcale oznaczać końca problemów. Gdy najemca nie będzie chciał opuścić dobrowolnie lokalu konieczne będzie wniesienie do Sądu powództwa o eksmisję oraz jej  wykonanie przez komornika. Procedura ta może być uciążliwa i długa… czasem bardzo długa…

Ważną informacją jest natomiast, że zatajanie przez sprzedawcę istnienia stosunku najmu obciążającego sprzedawany lokal stanowi wadę prawną nieruchomości i rodzi po stronie kupującego określone prawa – w tym także prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.

Podsumowując, zakup nieruchomości z lokatorem może skutkować dla nowego właściciela naprawdę dużymi problemami, w szczególności gdy liczył on na szybkie wprowadzenie się do swojego nowego mieszkania. Dlatego bardzo istotne jest prawidłowe określenie stanu prawnego nieruchomości, także pod kątem umów najmu.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.