Wady w meblach wykonanych na zamówienie – podpowiadamy co możesz zrobić

wady w meblach

Remont mieszkania często wiąże się z zakupem nowych mebli. Jeśli poszukiwania w  znanych sklepach meblowych kończą się fiaskiem ludzie decydują się na zamówienie mebli na wymiar. Na rynku pojawia się coraz więcej podmiotów świadczących usługi mające być w założeniu „szyte” pod indywidualnego klienta, zapewniając o wysokiej jakości wykonywanych prac. Niestety zdarzyć się może, że stolarz wykonał meble w sposób niezgodny z projektem, z wadami. Nie musisz tego akceptować – w artykule podpowiemy co możesz zrobić.

wady w meblach

Charakter prawny umowy o wykonanie mebli na wymiar

Na samym początku warto wyjaśnić, że zawarta przez strony umowa o wykonanie mebli na wymiar na gruncie przepisów prawa cywilnego stanowi umowę o dzieło. Podstawową cechą tej umowy jest to, że należy ona do umów rezultatu Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W tym wypadku naszym dziełem mają być meble pod wymiar Ta informacja przyda się do dalszego zrozumienia poruszanych kwestii.

wady w meblach

Jakich wad mebli może dotyczyć Twoja reklamacja?

Musisz też wiedzieć co stanowi wadę mebli w rozumieniu przepisów prawa. Zatem – wada fizyczna rzeczy polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Może to być zatem każdego rodzaju odbieganie zamówionych mebli od tych jakie one miały być.

Wady mebli mogą zatem polegać m. in. na:

  1. braku dostarczenia lub zamontowania części mebli lub ich elementów, np. stolarz nie dostarczył umówionych półek, nóżek, klamek, siłowników, maskownic, czy też stolarz nie wykonał szuflad itp.
  2. braku odpowiedniego zwymiarowania mebli, np. meble nie są spasowane do wymiarów pomieszczenia, a miały być
  3. wykonaniu mebli w sposób nie estetyczny, np. płyty meblowe lub drewno jest porysowane, lakier jest odpryśnięty, są niepotrzebne szpary lub dziury,
  4. wykonaniu mebli z kiepskiego materiału, np. zastosowaniu nieodpowiedniego rodzaju płyty meblowej, występowaniu przebarwień kolorystycznych lub defektów materiałowych

Powinieneś wiedzieć o tym, że wady mebli należy oceniać z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy, a nie tylko uwzględniając, czy z mebli można korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku mebli na wymiar intencją stron zawierających umowę najczęściej jest przecież sprzedaż mebli wysokiej jakości pod względem materiałowym jak i pod względem wykonawstwa, a także montażu. W takiej sytuacji mamy prawo oczekiwać od mebli nie tylko spełniania oczekiwań pod kątem funkcjonalności i użyteczności, ale przede wszystkim interesuje nas solidność i najwyższa jakość wykonania, a więc walory estetyczne mebli. O wadzie decyduje zatem często punkt widzenia zamawiającego, jego indywidualna ocena niezgodności z umową, przy uwzględnieniu norm technicznych, które jednak nie są wyłącznym wyznacznikiem prawidłowości wykonania mebli.

Oceniając wadę musimy odwoływać się do tego na co strony się umówiły. Pod uwagę bierzemy zatem treść umowy, korespondencję stron, projekty, ale także okoliczności towarzyszące zawarciu umowy: zapewnienia wykonawcy na stronie internetowej co do standardu wykonania, standard pokazany w show room’ach lub portfolio. Bardzo ważne jest zatem mieć w jakikolwiek sposób udokumentowane jak miały wyglądać zamówione meble. W innym razie droga sądowa może być utrudniona.

wady w meblach

W stosunku do wykonawcy mebli reaguj tak szybko jak możesz – art. 636 k.c.

Masz prawo interesować się tym w jaki sposób wykonawca mebli je realizuje oraz reagować gdy dzieje się to w sposób niezgodny z umową. Jeśli zatem widzisz, że stolarz przywiózł meble, które nie spełniają Twoich oczekiwań i są wadliwe, nie musisz czekać z pierwszą reakcją do czasu całkowitego wykonania umowy. Przeciwnie – szybsza reakcja prowadzi niejednokrotnie do skuteczniejszych efektów.

Artykuł 636 kodeksu cywilnego pozwala Ci w pierwszej kolejności na wyznaczenie wykonawcy mebli odpowiedniego termin do usunięcia dostrzeżonych wad i nieprawidłowości. Zasada jest zatem taka, że zawsze trzeba dać stolarzowi szansę na poprawę. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu wynikającego z wezwania – czyli sytuacji w której meble nie zostaną poprawione w terminie – nabywasz kolejne uprawnienia, tj. odstąpienia od umowy (co powoduje, że masz prawo żądania zwrotu zapłaconych pieniędzy ale i obowiązek oddania mebli) lub skorzystania z uprawnienia do wykonania zastępczego (co powoduje, że możesz zaangażować innego wykonawcę w prace poprawkowe).

Warto pamiętać o tym, że ustalając wszelkie kwestie związane z wykonaniem umów dotyczących wykończenia mieszkania, wato zadbać o dowody na wypadek sporu sądowego. Wszystkie Twoje wezwania, ustalenia powinny zatem mieć formę dokumentową i potwierdzać co najmniej, że wykonawca mógł się z nimi zapoznać (np. korespondencja e-mail/SMS/pismo z dowodem nadania lub oświadczeniem o odebraniu).

wady w meblach

Wadliwe wykonanie mebli – czego możesz żądać ?

Jeśli nie udało się zainterweniować w trybie art. 636 pozostają Ci przepisy o rękojmi. Rękojmia to przepisy prawa zawarte w kodeksie cywilnym, które ustanawiają pewien standard ochrony kupujących i zamawiających na wypadek pojawienia się wad. Rękojmia zawiera następujące uprawnienia

  • Usunięcie wady bądź wymiana dzieła na wolne od wad

W sytuacji gdy zamówione dzieło ma wady możesz zwrócić się do wykonawcy o ich usunięcie bądź wymianę na dzieła na niewadliwe. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wykonawca mebli powinien usunąć wady lub wymienić dzieło na wolne od wad w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego. W konsekwencji powinien on wybrać taki sposób rozwiązania zaistniałego problemu, aby dokonane działania były jak najmniej uciążliwe dla klienta. 

To powinien być Twój pierwszy krok, a jeśli wykonawca mebli nie zrealizuje Twoich uprawnień wynikających z rękojmi otwierają się dla Ciebie kolejne uprawnienia.

  • Oświadczenie o obniżeniu ceny

Obniżenie ceny postrzegane jest często jako najprostszy i najmniej uciążliwy sposób ochrony zamawiającego. Wynika to między innymi z tego, że oświadczenie o obniżeniu ceny można zastosować niezależnie od tego, czy wada jest istotna, czy nieistotna. Kodeks cywilny nie zawiera pojęcia wady istotnej, niemniej w orzecznictwie stwierdza się, że wada istotna to wada, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych oraz estetycznych, znacznie obniża wartość, albo polega na znacznym odstępstwie od złożonego zamówienia.

Składając oświadczenie, o którym mowa powyżej musisz pamiętać, że obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Możesz posiłkować się tutaj ekspertem lub spróbować samodzielnie to ocenić.

  • Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy to prawo do zrezygnowania z dzieła i otrzymania zwrotu pieniędzy. W takim wypadku powinieneś złożyć wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dzieło, które będzie podyktowane tkwiącymi w nim wadami.

Nie w każdym przypadku możesz skorzystać z tego uprawnienia. Jako zamawiający nie możesz odstąpić od umowy jeżeli wada dzieła jest nieistotna. Pamiętaj również, że oświadczenie będzie nieskuteczne w momencie gdy wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego usunie wadę albo wymieni dzieło na wolne od wad. 

wady w meblach

Od fachowca wykonującego meble na wymiar wymagana jest szczególna staranność

Prowadząc z wykonawcami mebli rozmowy w temacie wad powinieneś wiedzieć, że w orzecznictwie wskazuje się, iż od wykonawców jako podmiotów profesjonalnych – należy wymagać podwyższonej staranności i rzetelności  oraz wysokiego poziomu umiejętności. Klient zawierając umowę o dzieło i zapoznając się z projektami udostępnionymi przez usługodawcę oczekuje wykonania mebli wysokiej jakości, tym bardziej gdy chodzi o zindywidualizowany projekt.

Rozstrzygając sprawę dotyczącą wad mebli kuchennych zamówionych na wymiar, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku zasądził na rzecz powódki kwotę, którą kobieta wydatkowała na wynagrodzenie związane ze złożonym zamówieniem i orzekł, że „zabudowa była wykonywana na wymiar, zatem powinna uwzględniać nierówności ścian, zwłaszcza, że pomiarów dokonywał przedstawiciel wykonawcy dzieła. Jakkolwiek powódka zleciła przeprowadzenie remontu kuchni nie była w stanie zweryfikować jego wyników. Rzeczą pozwanego, jako profesjonalisty, było dopasowanie mebli do istniejących ścian, względnie uprzedzenie powódki, że z uwagi na ich nierówność nie jest w stanie sprostać zamówienie, tudzież poinformować o ewentualnej konieczności maskowania powstałych szpar blendą. (…)  Zważywszy, że powódka zamówiła meble na wymiar i zapłaciła za nie niemałą przecież kwotę, nie sposób dziwić się oczekiwaniom tejże, że meble zostaną dopasowane do istniejących ścian.” (Wyrok z dnia 24 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. akt I C 766/13)

Na temat staranności jaką winien cechować się podmiot świadczący usługi polegające na tworzeniu mebli na wymiar, wypowiedział się również Sąd Rejonowy w Człuchowie: „podkreślić również należy, że pozwana jest profesjonalistą, występuje jako podmiot działający w danej branży od bardzo długiego czasu. Nie budzi wątpliwości, że w stosunku do osób, które prowadzą działalność w danej dziedzinie przyjmuje się podwyższony miernik staranności. Pozwana podejmując się realizacji danej inwestycji powinna dochować należytej staranności, aby umowa zawarta z pozwaną nie budziła żadnych wątpliwości i została prawidłowo wykonana. Powódka jako osoba fizyczna powierzyła pozwanej wykonanie zleconych prac jako profesjonaliście ufając jej w tym zakresie. Sporządzony przez pozwaną i zaakceptowany przez powódkę projekt kuchni miał odpowiadać przygotowanemu pod ten cel pomieszczeniu. Również meble dostarczone przez pozwaną, jak i ich montaż miał zostać wykonane z należytą starannością. Zgodnie z treścią art. 355 § 2 k.c. należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.” (Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 08 maja 2018 r., sygn. akt: I C 490/14)

Z powyższych orzeczeń wynika, iż od wykonawcy świadczącego profesjonalne usługi wymaga się znacznie więcej niż od osoby, która zawodowo nie zajmuje się taką działalnością. Przez znacznie więcej należy zrozumieć nie tylko fachową wiedzę, ale także wysoki poziom umiejętności oraz rzetelność co do wykonanych prac.

wady w meblach

Wniosek z tego jest taki, że zamawiając meble na wymiar u profesjonalisty nie musisz godzić się na ich „bylejakość”. Gdy stolarz wykona meble w sposób niezgodny z umową, wiedz, że masz narzędzia, którymi możesz się bronić.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.