Spękana posadzka. W jaki sposób skutecznie domagać się prawidłowego wykonania umowy o wykonanie posadzki.

spękana posadzka

Wadliwie wykonana posadzka może pękać, odparzać się lub być po prostu nierówna. Źle wykonana posadzka to duży problem, bo uniemożliwia prawidłowe korzystanie z przestrzeni. Jednocześnie wady wykonania posadzki są stosunkowo częste w budownictwie, dlatego w tym artykule wskazujemy jaką procedurę powinno się obrać żeby skutecznie doprowadzić do prawidłowego wykonania umowy.

spękana posadzka

Umowa o wykonanie posadzki w hali budowlanej

Rozpoczniemy o przykładu sprawy, która trafiła do rozpoznania przez Sąd w Białymstoku. Zaczęło się do tego, że strony zawarły umowę o wykonanie posadzek w hali budowlanej, na podstawie której firma budowlana zobowiązała się do wykonania płyty betonowej z betonu C20/25 utwardzonej powierzchniowo gr. 15 cm zbrojonej włóknem polimerowym o powierzchni około 450 m. Po wykonaniu prac strony podpisały protokół końcowy robót, wskazując że do dokończenia zostało wypełnienie dylatacji i dodatkowa impregnacja.

spękana posadzka

Procedura reklamacyjna – zgłoszenie wad posadzki i żądanie ich usunięcia

Po kilkudziesięciu dniach na posadzce pojawiły się pęknięcia i rozwarstwienia. Wobec wystąpienia wad rozpoczęto procedurę reklamacyjną. Firma budowlana zobowiązała się początkowo do dokonania wymiany warstwy wierzchniej posypki utwardzającej w miejscach odspojenia, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych, a także impregnacji posadzki. Ustalony termin wykonania tych prac upłynął jednak bezskutecznie. Wtedy strony już zupełnie się poróżniły. Skończyło się na wyznaczeniu ostatecznego terminu na usunięcie wad i w związku z jego niedopełnieniem – odstąpieniu od umowy.

W efekcie właściciel hali budowlanej domagał się zwrotu zapłaconej ceny oraz zwrotu kosztów prywatnej  ekspertyzy technicznej posadzki, która potwierdziła występowanie wad. Jednocześnie wykonał on wylania posadzki żywicznej, która choć była droga, to pozwalała rozpocząć użytkowanie hali dość szybko, bez czekania na związanie betonu.

spękana posadzka

Po odstąpieniu od umowy wykonania posadzki – sprawa trafia do sądu

Sprawa oczywiście trafiła do sądu, a sąd nie mógł obejść się bez biegłego. Ten potwierdził, że wykonawca posadzki:

  1. nie wypełnił dylatacji masą elastyczną, czym uchybił obowiązkom z umowy stron
  2. nie wykonał posadzki zobowiązania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w efekcie czego wystąpiły odspojenia bowiem zbyt późno rozpoczęto prace z posypką/ utwardzaczem – gdzie mieszanka betonowa była już przyschnięta i wykonawca nie mógł prawidłowo na mokro wetrzeć warstwy posypki
  3. zastosował beton niższej klasy niż umówiona (klasy C15/20 w miejsce betonu wynikającego z umowy klasy C 20/25)

Wady jakie zaistniały w posadzce zostały zakwalifikowane jako wady istotne ale usuwalne – uniemożliwiły one bowiem korzystanie z posadzki, ale były naprawialne specjalistycznymi masami posadzkarskimi różnych wyspecjalizowanych w branży producentów. Odparzenia powodowały dysfunkcję i utrudnienia w użytkowaniu dla produkcji, pylenie, wytarcia, odspojenia, zabrudzenia i utrudnienia w konserwacji powierzchni płaskich, sprzątaniu, a także były po prostu nieestetyczne.

spękana posadzka

Zwrot wynagrodzenia za wadliwie wykonaną posadzkę oraz kosztów prywatnej ekspertyzy

W efekcie sąd uznał za skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zasądził na rzecz właściciela hali zwrot zapłaconej ceny oraz koszty uzyskania prywatnej ekspertyzy. Potwierdził on, że firma budowlana ponosiła odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wystąpienie wad fizycznych posadzki, co przy braku odpowiedniego zaangażowania w ich usuwanie skutkuje prawem do odstąpienie od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny.

Sprawa ta trafiła potem do sądu drugiej instancji, który w całości podtrzymał opisany powyżej wyrok. Pozwana firma budowlana przegrała sprawę w obu instancjach. Całe postępowanie przed sądem okręgowym, a potem apelacyjnym trwało prawie trzy lata.

spękana posadzka

Skuteczna procedura domagania się prawidłowego wykonania robót budowlanych

Przedstawiona sprawa jest kolejnym przykładem skutecznej procedury, która doprowadziła do uzyskania sprawiedliwego wyroku przeciwko firmie budowlanej. Żeby móc w sposób skuteczny domagać się swoich praw ważne jest, żeby:

  1. posiadać umowę określającą co i w jakiej technologii ma zostać wykonane lub potwierdzenie zawarcia takiej umowy,
  2. zgłosić wykonawcy wady i umożliwić mu wykonanie prac poprawkowych,
  3. potwierdzić wystąpienie wad, jeśli ich pochodzenie lub charakter wymaga wiedzy specjalnej,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny (jeśli wady nie są istotne),
  5. zbierać dowody i dokumentację, która później przyda się w sądzie, także biegłemu powołanemu przez sąd,
  6. wystąpić do sądu z pozwem przeciwko firmie budowlanej i nie polec na pułapkach postępowania cywilnego, które pozwany będzie starał się wykorzystać.

spękana posadzka

Analiza wyroków sądowych z całej Polski wskazuje, że nie warto odpuszczać, jeśli firma budowlana nieprawidłowo wykonała swoje obowiązki. Jeśli w sposób świadomy będziemy domagać się przestrzegania praw z rękojmi, mamy duże szanse na wygraną w sądzie, choć nie są to procesy szybkie. Niemniej warto walczyć o to, żeby nie być po prostu oszukiwanym na roboty budowlane.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.