Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej za zniszczenie mieszkania w trakcie wymiany rur

zniszczenie mieszkania

Jeśli wspólnota mieszkaniowa podejmie decyzję o wymianie pionów kanalizacyjnych lub innych rur czy instalacji służących wszystkim mieszkaniom, dochodzi często do potrzeby ingerencji w poszczególne lokale. Przy drobnych pracach trzeba odkuć parę płytek, gdzie indziej jednak wykuć dziurę w suficie i ścianie W tym artykule odpowiadamy czy w tej sytuacji właściciel lokalu musi przeprowadzić remont na swój koszt, czy może żądać odszkodowania od wspólnoty.

zniszczenie mieszkania

Czy trzeba mieć odsłonięte rury lub zapewnić do nich dostęp: Instalacja wodna i instalacja gazowa

Zacznijmy od tego, że w tego typu sprawach często pojawia się argument zarządu wspólnoty o tym, że obowiązkiem właściciela mieszkania jest zapewnić dostęp do rur i instalacji wspólnych. Nie jest to prawdą. Obowiązek taki nie wynika ani z przepisów prawa budowlanego ani też z rozporządzeń: Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Jedyne ograniczenie jeśli chodzi o instalacje wodne polega na konieczności zapewnienia dostępu do wodomierzy.

Inaczej sprawa wygląda w temacie instalacji gazowej. W tym wypadku przepisy są bardziej konkretne i stanowią, że w mieszkaniach instalacja gazowa powinna być prowadzona po ścianie lub w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych (po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji) łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest natomiast zawsze zabronione.

Oczywiście nie znajdziemy definicji nieuszczelnionego ekranu lub łatwo usuwalnej masy tynkarskiej, dlatego w tym zakresie powinien wypowiedzieć się każdorazowo inżynier budownictwa, najlepiej w konsultacji z gazownikiem. Wyznacznikiem w tym zakresie powinno być z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej możliwość zapewnienia wypełnienia obowiązków, jakie wiążą się z posiadaniem instalacji gazowej. Obowiązki te to głównie: konserwacja instalacji gazowej ale także zapewnienie dostępu dla właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków kontrolnych.

zniszczenie mieszkania

Czy wspólnota mieszkaniowa może przy wymianie pionów zniszczyć mieszkanie

Wiedząc, że rury wodne i kanalizacyjne możesz właściwie dowolnie zabudowa powstaje pytanie czy jeśli wspólnota zdecyduje się je wymienić, to czy może przy tym ingerować w Twoje mieszkanie. Odpowiedź tutaj jest twierdząca. Jeśli do wykonania zaplanowanych plac konieczne jest wykonanie prac ingerujących w wykończenie mieszkania, to niestety obowiązkiem właściciela takiego lokalu jest udostępnienie tego lokalu. W przypadku braku Twojej zgody nikt nie wejdzie na siłę do Twojego domu, jednak możesz się spodziewać, że sprawa po prostu skończy się w sądzie, gdzie Wspólnota będzie chciała zobowiązać Cię do udostępnienia lokalu.

Czy jednak Wspólnota może w związku z wykonywanymi pracami dokonać bezkarnej dewastacji Twojego mieszkania? W żadnym wypadku! Żaden przepis prawa nie uprawnia  Wspólnoty Mieszkaniowej do dewastacji prywatnej łazienki podczas wykonywania swoich obowiązków, a jeśli już do tego dochodzi, stanowi to delikt w rozumieniu prawa i wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą.  Takie działanie jest wprost naruszenia prawa własności. Właścicielowi mieszkania w takiej sytuacji przysługuje prawo żądania naprawienia szkody. O sposobie naprawienia szkody decyduje osoba poszkodowana, zatem właściciel mieszkania. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według jego wyboru, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

zniszczenie mieszkania

Sąd nakazuje wypłacić odszkodowanie za zniszczoną łazienkę w trakcie wymiany pionów

Poparciem dla powyższego może być wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie o sygnaturze II Ca 875/13 gdzie wskazano wprost, że przepisy prawa nie zezwalają na dokonywanie zniszczeń mienia i narzucenie właścicielowi lokalu obowiązku ich naprawy. W wyroku tym wskazano także, że o ile w toku remontu z różnych przyczyn, może dochodzić do uszkodzenia bądź zniszczenia mienia, jednakże w każdym przypadku tego rodzaju szkody winny zostać naprawione. Sąd za dozwoloną ingerencja Wspólnoty Mieszkaniowej w prawo własności lokalu uznał dostęp do lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych w łazience, jedna wraz z zobowiązaniem do naprawienia wszelkich szkód jakie wyniku tych prac mogły powstać.

Jeśli jesteś lub byłeś w podobnej sytuacji możesz skutecznie dochodzić od wspólnoty mieszkaniowej odszkodowania.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.