Jakie przepisy należy stosować do umowy o wykonanie prac remontowych?

umowy o wykonanie prac remontowych

Umowa o wykonanie prac remontowych nie jest regulowana wprost przepisami prawa. Może pojawiać się zatem problem które przepisy powinny regulują prawa i obowiązki stron umowy o wykonanie remontu – w szczególności, które przepisy chronią zlecającego w przypadku nieprawidłowo wykonywanych prac.

umowy o wykonanie prac remontowych

Do umowy o remont stosuje się przepisy regulujące umowę o roboty budowlane

Kodeks cywilny zawiera przepisy regulujące umowę o roboty budowlane, ale już nie zawierają definicji umowy o wykonanie remontu. Nie każdy remont można z pewnością nazwać robotami budowlanymi, choć są i takie remonty które robotami budowlanymi są (remonty obejmujące przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych).

Orzecznictwo wskazuje, że remont polega na wykonaniu w istniejącym budynku lub budowli innych prac niż roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego lub jego zmianie (tak SN z 18.1.2018 r., V CSK 283/17). Sądy podkreślają także – nie bez wątpliwości – że remont może dotyczyć całego obiektu budowlanego, czy niektórych jego części. Nie ma znaczenia wielkość objętego nimi przedsięwzięcia, lecz rozstrzygnięcie, czy dotyczyły one remontu obiektu budowlanego.

Definicja remontu jest ważna, bo zgodnie z art. 658 kodeksu cywilnego, do umów o remont stosować się powinno przepisy o umowie o roboty budowlane. Jeśli zatem umowa z wykonawcą dotyczy wykonania remontu w znaczeniu podanym powyżej, stosować powinniśmy przepisy regulujące umowę o roboty budowlane. To ważne, bo na podstawie tych przepisów wykonawca chociażby powinien niezwłocznie informować zlecającego o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót czy też regulują one odpowiedzialność za szkody na terenie budowy.

umowy o wykonanie prac remontowych

Do umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy umowy o dzieło

To nie koniec odesłań. Zgodnie z art. 656 § 1 k.c., do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

Dzięki tym przepisom zlecający remont może skorzystać chociażby z instytucji wykonania zastępczego w przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy przez firmę remontową.

umowy o wykonanie prac remontowych

Do umowy o dzieło stosuje się umowy o sprzedaży w zakresie rękojmi

Co ciekawe paragrafy regulujące umowę o dzieło nie zawierają przepisów o rękojmi. W tym zakresie znajdziemy kolejne odesłanie – tym razem do przepisów kodeksu cywilnego regulujących umowę sprzedaży. Te powinny być stosowane odpowiednio, co oznacza że z uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju umów.

Powyższy przykład pokazuje jak skomplikowane pod kątem prawnym może być ustalenie jakie przepisy prawa trzeba zastosować do umowy o remont. Po pierwsze wymagają one ustalenia czy zlecone prace spełniają definicję remontu, po drugie poszukać odwołań do przepisów rozsianych po kodeksie cywilnym, w końcu trzeba stosować te przepisy w sposób „odpowiedni”. W razie problemów prawnych warto korzystać z pomocy specjalistów, którzy dołożą starań by pokierować sprawę BezProblemów.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.