Jak UOKiK chronił nabywców mieszkań i domów przed nieuczciwym deweloperem w 2021 roku?

UOKiK to organ, który potencjalnie może kontrolować deweloperów i chronić konsumentów przed stosowaniem względem nich nieuczciwych praktyk. W związku z tym w ramach portalu www.bezproblemow.pl postanowiliśmy zapytać UOKiK jak w zakresie firm deweloperskich i budowlanych przedstawia się jego działalność. W marcu 2022 roku dostaliśmy odpowiedź o działaniach jakie zostały podjęte przez UOKiK względem deweloperów w 2021 roku. Poniżej dzielimy się tymi informacjami i naszymi wnioskami.

Trzy postępowania UOKiK przeciwko deweloperom, 70 skarg na deweloperów w 2021 rok

Pierwsze z pytań dotyczyło wskazania ile zawiadomień dotyczących  podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w stosunku do deweloperów zostało wniesionych do tut. urzędu w roku 2021?

W tym zakresie UOKiK poinformował, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. do Urzędu wpłynęło 37 takich zawiadomień. Natomiast przybliżona liczba wszystkich zawiadomień dotyczących usług związanych z nieruchomościami, które wpłynęły w 2021 r. wynosi około 70. To dosyć mało biorąc pod uwagę liczne naruszenia deweloperów, które pojawiają się na rynku.

Drugie pytanie dotyczyło wskazania ile postępowań dotyczących podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w stosunku do deweloperów było prowadzonych przez tut. urząd w 2021 roku oraz informację ile z nich zostało wszczętych z urzędu, a ile na skutek zawiadomień?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpisał, że w 2021 roku Prezes UOKIK wszczął 3 postępowania wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie czy doszło do naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczące działalności deweloperów. UOKiK dodał też, że żadne z tych postępowań nie zostało ukończonych na dzień odpowiedzi (marzec 2022 roku)! Ponadto Prezes UOKIK w 2021 r. wszczął 5 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, dotyczących robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, jedno z tych postępowań zakończyło się wydaniem decyzji.

Zatem stwierdzić należy, że po pierwsze – skargi rzadko kończą się wszczęciem postepowań wyjaśniającym, a na ich rozstrzygnięcie i tak trzeba czekać miesiącami.

Jakiej odpowiedzi możesz się spodziewać wnosząc skargę do UOKiK na dewelopera?

UOKiK podzielił się także wzorem odpowiedzi jaki jest stosowany przy odpowiedziach do konsumentów, którzy jednak postanowili się poskarżyć na deweloperów. Wskazał, że pisma takie mają co do zasady wystandaryzowaną formę, uwzględniającą oczywiście specyfikę konkretnej sprawy. W odpowiedziach przesyłana jest informacja o możliwych działaniach Prezesa Urzędu oraz o tym, kiedy te działania mogą zostać podjęte. Zawiadamiający otrzymuje ponadto informacje, na czym polegają poszczególne możliwe naruszenia przepisów ustawy i czy ewentualnie Prezes Urzędu będzie podejmował działania w sprawie będącej przedmiotem zawiadomienia. Ponadto zarysowywane są skutki działania Prezesa UOKIK oraz wskazywane jest zawiadamiającemu gdzie może szukać pomocy w przypadku sporu konsumenckiego.

Podsumowując wskazać należy, że powyższe statystyki nie są imponujące. UOKiK niezbyt często zajmował się w 2021 roku sprawami deweloperów. Wynika to także ze stosunkowo niewielkiej ilości skarg na deweloperów. Czy zatem warto wnosić takie skargi? Jeśli robimy to z myślą, że UOKiK skutecznie weźmie w obronę konsumenta to raczej nie ma co na to liczyć. Jeśli jednak robimy to po to, żeby wzmocnić inne swoje działania prawne w walce o ochronę praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego  od dewelopera to tak.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.