Czy w sprawie o wykonanie remontu można zgłosić dowód z nagrania rozmowy, jeśli druga strona nie zgodziła się na nagranie?

dowód z nagrania rozmowy

Najistotniejszym etapem sprawy sądowej jest postępowanie dowodowe. Na tym etapie obie strony starają się udowodnić, że wystąpiły pewne zdarzenia, fakty, które uzasadniają ich stanowisko procesowe. Jeśli tego nie zrobią – przegrają w sądzie. Jakie są granice postępowania dowodowego, w szczególności czy można wykorzystywać dowód z nagrań, rozmów, na które nie mamy zgody?

dowód z nagrania rozmowy

Sposoby dowodzenia ustaleń ustnych z firmą remontową, z którą jesteś w sporze

Często pewne ustalenie na budowie mają charakter wyłącznie słowny. Dzieje się tak czy to w wyniku zaufania, czy też w wyniku celowego działania wykonawcy robót budowlanych, który nie chce udzielać żadnych deklaracji pisemnie lub chociażby przez e-mail lub SMS. Trudno bowiem wykazać, że padły pewne deklaracje lub zostały poczynione ustalenia słownie. Druga strona, nasz przeciwnik,  może im po prostu zaprzeczyć i wtedy od uznania sądu będzie zależało której ze stron da on wiarę.

Warto zatem unikać takich sytuacji i wszystkie istotne ustalenia odzwierciedlać w formie dokumentowej, pozwalającej później na przedstawienie w sądzie. Jeśli tego nie zrobiliście, warto sporządzić jednostronne oświadczenie co do ważnych okoliczności i przesłać je drugiej stronie. Zupełnie inną wiarygodność mają bowiem zeznania korespondujące z mailem wysłanym do wykonawcy o ważnych ustalaniach, nawet jeśli mail ten nie został potwierdzony przez firmę remontową.

dowód z nagrania rozmowy

Co jeśli nagrałeś rozmowę z wykonawcą remontu? Czy potajemne nagranie rozmowy może być dowodem w sądzie?

Zdarza się jednak, że jedna ze stron nagrywa rozmowy, nawet bez zgody drugiej strony. Jeśli tak jest, powstaje pytanie czy takie nagranie może zostać użyte jako dowód w prowadzonym postępowaniu?

Kwestie tą rozstrzygnął swojego czasu Sąd Najwyższy. Wskazał on, że nie można z góry zakazać przedstawienia w sądzie nagrań, jeśli uczestniczy w nim osoba która przedstawia dowód. Orzekł, że  nie jest wyłączone wykorzystanie dowodu z niebędącego wynikiem przestępstwa nagrania utrwalającego rozmowę, w której uczestniczy nagrywający. Naganie jest uzyskane w wyniku przestępstwa jeśli zostało uzyskane w okolicznościach wskazanych w art. 267 kodeksu karnego, które treść przywołuję na końcu artykułu.

dowód z nagrania rozmowy

Potajemne nagranie jako dowód w sprawie sądowej nie może naruszać zasad współżycia społecznego

Sąd bardzo rozsądnie podszedł do tej kwestii, bo jednoznaczne zakazanie wykorzystywania nagrań mogłoby powodować naruszenie prawa do sprawiedliwego wyroku, z drugiej może stanowić naruszenie prywatności osoby nagrywanej bez zgody. Sąd wskazał zatem, że dowód z nagrania bez zgody jednego z uczestników rozmowy może dyskwalifikować okoliczności, w jakich nastąpiło nagranie, jeżeli wskazują one jednoznacznie na poważne naruszenie zasad współżycia społecznego, np. przez naganne wykorzystanie trudnego położenia, stanu psychicznego lub psychofizycznego osoby, z którą rozmowa była prowadzona. Brak zgody na nagranie wymaga zaś przeprowadzenia oceny, czy dowód – ze względu na swoją treść i sposób uzyskania – nie narusza konstytucyjnie gwarantowanego (art. 47 Konstytucji) prawa do prywatności osoby nagranej, a jeżeli tak, to czy naruszenie tego prawa może znaleźć uzasadnienie w potrzebie zapewnienia innej osobie prawa do sprawiedliwego procesu (art. 45 Konstytucji). Oceny tej oczywiście dokonuje sąd.

Jeśli zatem zastanawiasz się czy możesz wykorzystać nagranie w sprawie przeciwko wykonawcy remontu lub robót budowlanych, odpowiedź jest pozytywna. No chyba że przekroczyłeś pewne granice przyzwoitości,  np. zakładając podsłuch. Nie dotyczy to jednak zwyczajnych rozmów telefonicznych z Twoim udziałem. Przed zgłoszeniem takiego dowodu do sądu poszukaj i przeczytaj wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2016 r. o sygnaturze II CSK 478/15, który ten temat rozstrzygnął.

TREŚĆ ARTYKUŁU 267 kodeksu karnego:

Art.  267.  [Bezprawne uzyskanie informacji]

§  1.  Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.  Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§  3.  Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§  4.  Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

§  5.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.