Czy masz prawo domagać się odszkodowania za wykonanie remontu na nowo?

odszkodowania za wykonanie remontu

W przypadku remontów bywa, że dochodzi do nieprawidłowego ich wykonania. Jeśli tak się stanie możesz stanąć przed dylematem, czy możesz obciążyć wykonawcę remontu kosztami ponownego wykonania remontu? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.

odszkodowania za wykonanie remontu

Kiedy masz prawo obciążyć firmę remontową kosztami nowego remontu?

Czasem sądy uznają, że nienależyte wykonanie remontu skutkuje koniecznością wykonania go na nowo, zwłaszcza wówczas, gdy efekt prac przyjmującego zamówienie na tyle odbiega od oczekiwań zamawiającego, że jest dla niego nieakceptowalny, a jednocześnie dzieło jest niezdatne do zwykłego użytku lub bezwartościowe w znaczeniu funkcjonalnym. Przykładem takiej sytuacji może być położenie dachu na budynku w sposób na tyle wadliwy, że wymaga on zamontowania go na nowo (wyrok SA w Lublinie z dnia 26 lipca 2017 r., I ACa 955/16,), czy wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych w sposób, który nie zapewniał ich szczelności, co wymagało podjęcia radykalnych i zdecydowanych działań mających na celu natychmiastowe wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających w lokalach mieszkańców budynku poprzez niezwłoczne usunięcie wad (wyrok SA w Łodzi z dnia 7 maja 2015 r., I ACa 1669/14). W tych wypadkach Sądy trafnie przyjęły, że istniał adekwatny związek przyczynowy pomiędzy wadliwym wykonaniem prac i koniecznością podjęcia wiążących się z wydatkami działań w celu osiągnięcia zamierzonego przez inwestora celu. A ten związek jest kluczowy.

odszkodowania za wykonanie remontu

Kiedy nie masz prawa obciążyć firmę remontową kosztami nowego remontu?

Jeśli zaś remont ma wady, które jednak nie wykluczają jego zwykłego użytkowania, ani nie ograniczają jego funkcjonalności, a choć osiągnięty efekt odbiega w jakimś zakresie od zamierzeń zamawiającego, to w zgodzie z doświadczeniem życiowym sądy uznają, że nie ma konieczność wykonania dzieła na nowo. W takim wypadku odszkodowanie nie jest należne.

Czy w danym stanie faktycznym można przyjąć, że normalnym następstwem zaistnienia określonej usterki dzieła w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania przez przyjmującego zamówienie jest uzasadniona potrzeba wykonania prac na nowo, wymaga rozważenia wszystkich okoliczności sprawy. Trzeba w tym zakresie rozważyć nie tylko kryteria obiektywne, pozwalając ustalić, czy zwykle (przeciętny) inwestor uznaje tego rodzaju uchybienia za dyskwalifikujące dzieło, ale również kryteria subiektywne, zatem czy z punktu widzenia konkretnego zamawiającego i określonych celów, jakie zamierzał osiągnąć, istniejący stan rzeczy jest nieakceptowalny. Pod uwagę wziąć należy zatem normy budowlane, charakter wad ale także wymagania stawiane przez zamawiającego.

Szczególna ostrożność przy dokonywaniu tej oceny trzeba zachować zwłaszcza wówczas, gdy do rzeczywistego uszczerbku w majątku inwestora spowodowanego ponownym wykonaniem dzieła jeszcze nie doszło. Czyli wówczas gdy inwestor domaga się zasądzenia zwrotu kosztów wykonania prac na nowo, ale ich jeszcze nie poniósł. Teoretycznie ma do tego prawo, bo żaden przepis nie wymaga żeby trzeba było naprawiać szkodę, by móc żądać odszkodowania za jej powstanie.

Przykładem może być brak kątów prostych pomiędzy podłożem i ścianami obudowanymi płytami kartonowo-gipsowymi, jednak w zakresie niezauważalnym gołym okiem. Jest to wada trwała – a więc taka, której ewentualne poprawienie jest niemożliwe i wymagałoby wykonania dzieła na nowo – ale jednocześnie nie zagraża one bezpieczeństwu użytkowania lokalu i nie powodują jakichkolwiek niekorzystnych wrażeń estetyczno-użytkowych. W takim przypadku sąd oddalił powództwo o zasądzenie odszkodowania z tytułu ponownego wykonania remontu (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 października 2018 r. III Ca 1113/18)

odszkodowania za wykonanie remontu

Podsumowanie

Analizując te przesłanki – jeśli wady nie mają charakteru dyskwalifikującego, roszczenie o zapłatę za ponowny remont może spotkać się z oddaleniem przez sąd. Jeśli wady są poważne, zagrażające bezpieczeństwu, masz prawo żądania w ramach odszkodowania zapłacenia kosztów wykonania nowego remontu.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.