Czy deweloper może w umowie przeniesienia własności zawrzeć zapis o zgodzie na umieszczenie reklamy na budynku?

Umieszczenie reklamy na budynku przez dewelopera to doskonały sposób na zaznaczenie swojego istnienia w przestrzeni miejskiej. W związku z tymi planami w umowach przeniesienia własności często znajdują się zapisy o zgodzie nabywców na umieszczenie takiej reklamy. Często zgoda ta jest dodatkowo (sic!) nieodwołalna!  Czy takie działanie dewelopera jest zgodne z prawem?

Zgoda na reklama dewelopera na budynku przedmiotem zainteresowania UOKiK

Praktyki deweloperów o umieszczaniu w umowach odgórni wpisanych zgód na korzystanie z części budynku do własnych celów reklamowych była przedmiotem kontroli UOKiK już kilka lat temu. Praktyka jednak niewiele się zmieniła.

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajdują się bowiem takie zapisy jak:

Kupujący oświadcza, że jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków wyraża zgodę na nieodpłatne zainstalowanie i utrzymywanie na koszt Sprzedającego na terenie Nieruchomości Wspólnej, w tym na dachach Budynków nośników reklamowych Sprzedającego o wymiarach i lokalizacji według jego uznania (umowa „WAN 29” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie)

albo…..

Nabywca niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe umieszczenie na Budynku i pozostałych budynkach i/lub na terenie Nieruchomości reklamy Dewelopera oraz Generalnego Wykonawcy w formie zatwierdzonej przez właściwe organy oraz informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w lokalach usługowych usytuowanych w obrębie Budynku. W przypadku lokali usługowych zasady i zakres usytuowania informacji o danym lokalu usługowym wymaga odrębnej zgody Dewelopera wyrażonej w formie pisemnej. (umowa Etlans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu)

lub……

Część nieruchomości wspólnej Budynku (Budynku I oraz Budynku II) obejmująca część dachu oraz część elewacji będzie przeznaczona pod reklamę Spółki lub innych wskazanych przez Spółkę podmiotów prawa lub innych użytkowników Lokalu Biurowego. W związku z treścią zdania poprzedniego Strony w Umowie Sprzedaży dokonają podziału do korzystania nieruchomości wspólnej w ten sposób, iż Spółce będzie przysługiwało nieodpłatne prawo do wyłącznego korzystania z określonej powyżej części nieruchomości wspólnej z możliwością jej przekazania do korzystania przez innych użytkowników Lokalu Biurowego, a Nabywca nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do tej części, w tym roszczeń określonych w art. 12 Ustawy (umowa Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie)

Wymuszona zgoda dewelopera – umieszczenie reklamy na budynku

Wszystkie te zapisy zostały uznane przez UOKiK za klauzule niedozwolone. Co ważniejsze, zostało to potwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I to wielokrotnie w podobnych stanach faktycznych.

Deweloper, który w umowie zastrzega, że w przyszłości zamierza bezpłatnie rozporządzać częścią budynku umieszczając swoje reklamy działa zatem bezprawnie. Ogranicza on prawa do korzystania z nieruchomości wspólnej, w tym prawo do czerpania ekonomicznych korzyści przez mającą się wytworzyć wspólnotę mieszkaniową.

Mając podobne zapisy we własnej umowie deweloperskiej lub też umowie przeniesienia własności powinieneś zatem zdawać sobie sprawę, że stanowią one tzw. klauzule abuzywne, a zatem pozostają one bezskuteczne w stosunku do konsumentów. Polskie prawo nie pozwala na wymuszenie takiej zgody. W ogóle trudno mówić o jakiejkolwiek zgodzie w przypadku gdy jest ona wymuszona.

Pozostaje zastanowić się co z takim zapisem zrobić, co jednak już jest tematem na inny wpis. Zapraszam do śledzenia blogu bezproblemow.pl

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.