Co oznaczają skróty na wypisie z rejestru gruntów i budynków?

Wypis z rejestru gruntów i budynków to urzędowa informacja o nieruchomości i zabudowaniach na niej posadowionych. Określa powierzchnię samej działki i budynków, ich funkcję oraz inne informacje, jak np. rok wybudowania zabudowań.  Nieruchomości i budynki będą tam opisane pewnymi skrótami, których znajomość pozwala poznać rodzaj gruntów. Jeśli szukasz informacji co oznaczają skróty na wypisie, zapraszamy do lektury.

Co znaczą „literki” na wypisie z rejestru gruntów i budynków?

Poniżej przedstawiamy co oznaczają skróty na wypisie z rejestru gruntów i budynku. Wynikają one z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów I Budynków

Grunty rolne dzielą się na:

1) użytki rolne, do których zalicza się:

        a) grunty orne, oznaczone symbolem R,

        b) łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,

        c) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,

        d) sady, oznaczone symbolem S,

        e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,

        f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,

       g) grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,

       h) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;

2) nieużytki, oznaczone symbolem N.

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na:

1) lasy, oznaczone symbolem Ls;

2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz;

3) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W.

Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:

1) tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B;

2) tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba;

3) inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi;

4) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem Bp;

5) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz;

6) użytki kopalne, oznaczone symbolem K;

7) tereny komunikacyjne, w tym:

       a) drogi, oznaczone symbolem dr,

       b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem Tk,

       c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem Ti,

       d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem Tp.

Grunty pod wodami dzielą się na:

1) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem Wm;

2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem Wp;

3) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem Ws.

5) Tereny różne oznaczone są symbolem Tr.

Jakie dane można znaleźć w ewidencji gruntów?

Ewidencja dotycząca danej działki zawiera wiele cennych informacji na przyszłego nabywcy nieruchomości. Pozwalają one na określenie warunków sprzedaży i weryfikację ryzyk prawnych związanych z nabyciem nieruchomości z rynku wtórnego. Zgodnie z prawem w ewidencji powinny znaleźć się następujące informacje o działce:

1) identyfikator działki ewidencyjnej;

2) numeryczny opis granic wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych;

3) pole powierzchni ewidencyjnej;

4) pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze działki ewidencyjnej;

5) oznaczenie dokumentów potwierdzających własność;

6) numer księgi wieczystej;

7) oznaczenie dokumentów określających inne niż własność uprawnienia do działki ewidencyjnej;

8) adres, jeżeli został określony;

9) oznaczenie jednostki rejestrowej gruntów, do której należy działka ewidencyjna.

Jakie dane można znaleźć w ewidencji budynków?

Ewidencja budynków zawiera wiele informacji, które mogą być potrzebne przy weryfikacji stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z przepisami będą to:

1) identyfikator budynku;

2) numeryczny opis konturu budynku określony zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wyznaczenia powierzchni zabudowy budynku;

3) rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) liczba kondygnacji nadziemnych;

5) liczba kondygnacji podziemnych;

6) pole powierzchni zabudowy;

7) łączne pole powierzchni użytkowej:

       a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości,

       b) lokali niewyodrębnionych,

       c) pomieszczeń przynależnych do lokali;

8) identyfikator działki ewidencyjnej, na której budynek jest położony, a w przypadku gdy budynek jest położony na kilku działkach ewidencyjnych – identyfikatory wszystkich działek ewidencyjnych, na których budynek jest położony;

9) oznaczenie dokumentów potwierdzających własność, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;

10) numer księgi wieczystej, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;

11) adres budynku, jeżeli został określony;

12) oznaczenie jednostki rejestrowej budynków, do której należy budynek, o ile stanowi on odrębny od gruntu przedmiot własności.

W jaki sposób uzyskać wypis z rejestru gruntów i budynków?

Wniosek o wypis z rejestru gruntów i budynków można uzyskać w starostwie lub w urzędzie miasta – właściwym z uwagi na położenie nieruchomości. To ważny dokument, który powinien podlegać analizie na etapie negocjacji zakupu nieruchomości. Z pewnością będzie on także wymagany przez notariusza przed którym będzie zawierana umowa sprzedaży nieruchomości. Jego wydanie jest odpłatne.

Kto może uzyskać wypis z rejestru gruntów i budynków?

O wypis z rejestru gruntów i budynków może wnioskować właściciel nieruchomości, inna osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością (np. dzierżawca). Może także zrobić to osoba, która wykaże przed urzędem potrzebę posiadania takiego dokumentu, czyli wykaże swój interes w tym aby uzyskać taki dokument. Interes taki można próbować wykazywać w różny sposób – jeśli jednak prowadzimy negocjacje w zakresie kupna nieruchomości, warto aby ten dokument pozyskał sprzedawca nieruchomości.

W razie potrzeby uzyskania wsparcia prawnego w zakresie zakupu nieruchomości, zapraszamy do kontaktu.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.